Επιθυμούμε, να σας πληροφορήσουμε ότι, λόγω των συνεχιζόμενων αυξήσεων  στην τιμή της βασικής πρώτης ύλης, η εταιρεία υποχρεούται να  προχωρήσει σε  νέα αναθεώρηση των τιμών του δομικού πλέγματος, των πλεγμάτων μανδύα και των πλεγμάτων περί-φραξης, προσθέτοντας την χαμηλότερη αναλογική αύξηση, για κάλυψη των κοστολο-γικών αυτών αυξήσεων.

Τονίζουμε ότι, για ακόμη μια φορά, καθορίσαμε τις τιμές των Πλεγμάτων Μανδύα σε χαμηλότερα επίπεδα, ώστε να σας δοθεί η δυνατότητα τοποθέτησης/εμπορίας Μανδυών (δηλ. κλωβών συνδετήρων δοκών και κολωνών) σε πιο προσιτές τιμές.

Οι νέοι τιμοκατάλογοι θα ισχύουν από τις 23 Ιουνίου 2021. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Παραμένουμε πρόθυμα στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινήσεις και περαιτέρω ανάπτυξη της μεταξύ μας συνεργασίας.

Με εκτίμηση,
Για DOMOPLEX LTD
Μάριος Σάββα
Διευθυντής Πωλήσεων & Μάρκετινγκ

συν.: Τιμοκατάλογος Δομικών Πλεγμάτων και Πλεγμάτων Περίφραξης, ημερομηνίας 23/06/2021

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΟΜΟΠΛΕΞ ΛΤΔ Νο. 103