Σύνηθες Δομικό Πλέγμα

Το Σύνηθες Δομικό Πλέγμα παράγεται σύμφωνα με τα πρότυπα CYS 302 και CYS EN 10080 από χάλυβα υψηλής αντοχής και συνάφειας, με οδοντώσεις στην επιφάνεια του.

Συγκολλημένο Δομικό Πλέγμα (Σύνηθες ή ειδικό)

 • Οικονομία χρόνου, εργατικών και υλικών
 • Ευκολία ελέγχου και επίβλεψης
 • Βιομηχανικός έλεγχος της ποιότητας κατά την παραγωγή
 • Μεγάλη ποικιλία τυποποιημένων πλεγμάτων
 • Δυνατότητα ειδικών παραγγελιών

Για πλέγματα (τυποποιημένα ή μη) με διάμετρο (d) σύρματος 4.2, 5, 6, 7 και 8mm χρησιμοποιείται χάλυβας τεχνικής κατηγορίας Β500Α.
Οι χαρακτηριστικές τιμές για τις μηχανικές ιδιότητες αυτής της κατηγορίας χάλυβα έχουν ως εξής:

 

 • Όριο διαρροής, Re: ≥ 500MPa (N/mm²) για αξιόπιστη αναλογία αποτυχίας 5% (p=0.95) με πιθανότητα 90%
 • Λόγος εφελκυστικής αντοχής / ορίου διαρροής,
  • Rm/Re ≥ 1,02 για d ≤ 7mm
  • Rm/Re ≥ 1,05 για d = 8mm για αξιόπιστη αναλογία αποτυχίας 10% (p=0.95) με πιθανότητα 90%
 • Συνολική επιμήκυνση στο μέγιστο φορτίο,
  • Agt ≥ 1,5% για d ≤ 7mm
  • Agt ≥ 2,5% για d = 8mm

Για πλέγματα (τυποποιημένα ή μη) με διάμετρο (d) σύρματος 10 και 12mm χρησιμοποιείται χάλυβας τεχνικής κατηγορίας Β500C. Χάλυβας αυτής της τεχνικής κατηγορίας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ειδικά πλέγματα με διάμετρο σύρματος 6 ή 8mm.

Οι χαρακτηριστικές τιμές για τις μηχανικές ιδιότητες αυτής της κατηγορίας χάλυβα έχουν ως εξής:

 • Όριο διαρροής, Re:≥ 500MPa (N/mm²)για αξιόπιστη αναλογία αποτυχίας 5%(p=0.95) με πιθανότητα 90%
 • Λόγος εφελκυστικής αντοχής / ορίου διαρροής,
  • Rm/Re ≥ 1,15
  • Rm/Re ≤ 1,35
   για αξιόπιστη αναλογία αποτυχίας 10%(p=0.95) με πιθανότητα 90%
 • Συνολική επιμήκυνση στο μέγιστο φορτίο, Agt ≥ 7,5 Λόγος πραγματικής τιμής ορίου διαρροής / καθορισμένης τιμής διαρροής,
  • Re,act/Re,nom ≤ 1,2
  • Η καθορισμένη ελάχιστη τιμή της διατμητικής δύναμης των συγκολλημένων συνδέσεων (δηλαδή η αντοχή συγκόλλησης του κόμβου), Fs είναι≥0,25xRexAn, όπου An είναι η επιφάνεια της ονομαστικής διατομής του μεγαλύτερου σύρματος στο σημείο ένωσης λεπτότερης ράβδου του κόμβου.

Αποθέματα και δυνατότητες.

Υπάρχουν τυποποιημένα Δομικά Πλέγματα από συγκολλημένα εγκάρσια και διαμήκη σύρματα διαμέτρων 5, 6, 8 και 10mm σε προκαθορισμένες διαστάσεις βρόχου (τετραγωνικής ή ορθογωνικής διατομής). Οι βασικές διαστάσεις των πλεγμάτων είναι 2,15Χ5,00m, κάποια όμως απ΄ αυτά παράγονται και σε μικρότερα μεγέθη, συνήθως 1,75Χ3,00m. Τα τυποποιημένα Δομικά Πλέγματα υπάρχουν συνήθως σε απόθεμα στο εργοστάσιο, απ΄ όπου διατίθενται μόνο σε δέματα. Όλα τα τυποποιημένα είδη φαίνονται στον Πίνακα 1

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ειδικών παραγγελιών Δομικού Πλέγματος με την μία ή και τις δύο διαμέτρους να είναι από 4.2 μέχρι 12 mm (Στην περίπτωση της διαμέτρου    12 mm μόνο τα σύρματα προς μία από τις δύο κατευθύνσεις μπορούν να  είναι αυτής της διαμέτρου). Σχετικές λεπτομέρειες, τιμές και όροι για κάθε περίπτωση συμφωνούνται ξεχωριστά.

Τα τυποποιημένα Δομικά Πλέγματα της ΔΟΜΟΠΛΕΞ ΛΤΔ προσφέρονται και σε λυγισμένη μορφή, έτοιμα προς χρήση (για τοιχώματα, κανάλια, οχετούς, πισίνες, δεξαμενές κλπ.) από όλα τα συνεργαζόμενα με την εταιρεία κέντρα λυγίσματος. 

Χρήσεις

Αποτελεί εύκολη και οικονομική λύση για οπλισμό σε δάπεδα οικοδομών, αποθηκών και εργοστασίων, καθώς και σε άλλες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα όπως συμπαγείς, δοκιδωτές ή μυκητοειδείς πλάκες, τοιχώματα, κανάλια, οχετούς, πισίνες, δεξαμενές κ.λ.π.

Ζητήστε την προσφορά σας σήμερα

14 + 15 =