Βιομηχανικά Λυγισμένος Μανδύας

Ο Βιομηχανικά Λυγισμένος Μανδύας (SIDEFOR)  παράγεται σύμφωνα με τα πρότυπα CYS 302 και CYS EN 10080 από χάλυβα υψηλής αντοχής και συνάφειας, με οδοντώσεις στην επιφάνεια του, τεχνικής κατηγορίας Β500C, πληρώντας τις απαιτήσεις του Ευροκώδικα 8 για αντισεισμικό σχεδιασμό.

SIDEFOR (Βιομηχανικός κλωβός συνδετήρων κολονών, τοιχίων, δοκών και θεμελιοδοκών) – Αξιοπιστία ,Ταχύτητα, Οικονομία.

 • Κατασκευή με πλήρως αυτοματοποιημένη βιομηχανική διαδικασία και συνεχή έλεγχο (πολύ χαμηλό κόστος και πολύ υψηλός βαθμός αξιοπιστίας διαμόρφωσης)
 • Βιομηχανικός έλεγχος της ποιότητας κατά την παραγωγή
 • Σωστή τοποθέτηση οπλισμού και ελαχιστοποίηση του ανθρώπινου λάθους, μεγαλύτερη αξιοπιστία στην εφαρμογή της μελέτης
 • Ακρίβεια στη γεωμετρία και παραμέτρους (διαστάσεις πλευρών και γωνιών, μήκος και είδος αγκίστρων, μέγεθος τυμπάνων κάμψης γωνιών, αποστάσεις μεταξύ των συρμάτων εγκάρσιου οπλισμού κ.α.)
 • Βελτιωμένη αγκύρωση των συνδετήρων (πολυμορφικοί με αγκύρωση μόνο στην αρχή και στο τέλος) και υψηλού επιπέδου περίσφιξη – αποφυγή λυγισμού των διαμηκών οπλισμών
 • Ταχύτητα, ευκολία και πολύ χαμηλό κόστος τοποθέτησης
 • Αντοχή στις καταπονήσεις μεταφοράς και τοποθέτησης σκυροδέματος.
 • Δυνατότητα ειδικών παραγγελιών (πιο πολύπλοκα σχήματα και/ή μεγαλύτερα μεγέθη συνδετήρα σύμφωνα με τις ανάγκες του Έργου)
 • Ευκολία ελέγχου και επίβλεψης

Τα SIDEFOR είναι κλωβοί συνδετήρων, που παράγονται βιομηχανικά και κατά παραγγελία, με σύντομης παραδόση και σύμφωνα με τις ανάγκες του Έργου, παρέχοντας τη δυνατότητα χρήσης βιομηχανικά λυγισμένου μανδύα σε πιο πολύπλοκα σχήματα και/ή μεγαλύτερα μεγέθη συνδετήρα.

Χρησιμοποιούνται ως εγκάρσιος οπλισμός για υποστυλώματα, δοκούς τοιχώματα ή άλλα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος.

Για την παραγωγή τους απαιτείται μια ελάχιστη παραγγελία ανά είδος, που συμφωνείται για κάθε περίπτωση.

Οι χαρακτηριστικές τιμές για τις μηχανικές ιδιότητες αυτής της κατηγορίας χάλυβα έχουν ως εξής:                                  

 • Όριο διαρροής, Re: ≥ 500MPa (N/mm²)
  για αξιόπιστη αναλογία αποτυχίας <5%  (p=0.95) με πιθανότητα 90%
 • Λόγος εφελκυστικής αντοχής / ορίου διαρροής,
  Rm/Re ≥ 1,15
  Rm/Re ≤ 1,35
  για αξιόπιστη αναλογία αποτυχίας <10%  (p=0.95) με πιθανότητα 90%
 • Συνολική επιμήκυνση στο μέγιστο φορτίο, Agt ≥ 7,5%
 • Λόγος πραγματικής τιμής ορίου διαρροής / καθορισμένης τιμής διαρροής,Re,act/Re,nom ≤ 1,25

Η καθορισμένη ελάχιστη τιμή της διατμητικής δύναμης των συγκολλημένων συνδέσεων (δηλαδή η αντοχή συγκόλλησης του κόμβου), Fs είναι  ≥0,25xRexAn, όπου An είναι η επιφάνεια της ονομαστικής διατομής του μεγαλύτερου σύρματος στο σημείο ένωσης λεπτότερης ράβδου του κόμβου.

Αποθέματα και δυνατότητες

Οι κλωβοί συνδετήρων SIDEFOR παράγονται βιομηχανικά και κατά παραγγελία, με σύντομη παράδοση και σύμφωνα με τις ανάγκες του Έργου, σε τιμές και όρους που συμφωνούνται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Για την παραγωγή τους απαιτείται μια ελάχιστη παραγγελία ανά είδος, που συμφωνείται για κάθε περίπτωση. Διάμετροι:           Φ8,  Φ10 mm Διάκενα:              100 mm Μήκος Κλωβών:  3,0 m Ενδεικτικά σχήματα τυποποιημένων κλωβών συνδετήρων SIDEFOR φαίνονται στον Πίνακα 4 (Υ8/100mm & Υ10/100mm).

Χρήσεις

Το SIDEFOR μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εγκάρσιος οπλισμός για υποστυλώματα, δοκούς, τοιχώματα ή άλλα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος. Παρέχει τη δυνατότητα χρήσης βιομηχανικά λυγισμένου μανδύα σε πολύπλοκα σχήματα και/ή μεγαλύτερα μεγέθη συνδετήρα.

Οι κλωβοί SIDEFOR αποτελούνται από μονοκόμματους συνδετήρες με συνεχή αγκύρωση ανά επίπεδο. Το σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών συνδετήρων μιας διατομής με περισσότερους από ένα συνδετήρες κατασκευάζεται ενιαία και αγκυρώνεται μόνο στην αρχή και στο τέλος. Έτσι παρέχεται βελτιωμένη αγκύρωση των συνδετήρων και υψηλού επιπέδου περίσφιξη-αποφυγή λυγισμού των διαμηκών οπλισμών.

Η κατασκευή του SIDEFOR γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένη βιομηχανική διαδικασία και συνεχή έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι οι συνδετήρες ενός κλωβού SIDEFOR έχουν πάντα εγγυημένη ακρίβεια σε μια σειρά κρίσιμων παραμέτρων όπως το μήκος και είδος των αγκίστρων, το μέγεθος των τυμπάνων κάμψης των γωνιών και την απόσταση των συρμάτων συγκράτησης από τις γωνιές, την ακρίβεια στις διαστάσεις των πλευρών και των γωνιών, κλπ. Επιπλέον, τα σύρματα συγκράτησης είναι ελάχιστα και βρίσκονται πάντοτε στο εσωτερικό του κλωβού και του στοιχείου.

Το SIDEFOR διασφαλίζει επίσης  τη σωστή τοποθέτηση του οπλισμού στο έργο ελαχιστοποιώντας το ανθρώπινο λάθος. Η στιβαρή κατασκευή του αντέχει στις καταπονήσεις στο εργοτάξιο (τοποθέτηση, σκυροδέτηση, κ.λ.π.) αλλά και στις καταπονήσεις κατά τη μεταφορά, εξασφαλίζοντας τις αποστάσεις μεταξύ των συνδετήρων που είναι μία από τις πιο βασικές παραμέτρους για την αποφυγή λυγισμού των διαμηκών ράβδων.

Οι κλωβοί SIDEFOR  είναι ένα βιομηχανικό, τελικό προϊόν που εξασφαλίζει στο μελετητή αλλά και τον επιβλέποντα μηχανικό τη σιγουριά της σωστής εφαρμογής της μελέτης στο έργο και της ικανοποίησης των απαιτήσεων των κανονισμών. Αντίστοιχα πλεονεκτήματα, και μάλιστα σε συνδυασμό με πλεονεκτήματα από άποψη κόστους και χρόνου, εξασφαλίζει το SIDEFOR στο εργολάβο και σε κάθε εμπλεκόμενο τεχνικό ή ιδιώτη (Αξιοπιστία, Ταχύτητα, Οικονομία).

Με ποικιλία διατομών και διαμέτρων το SIDEFOR προσφέρει αξιοπιστία, ασφάλεια και εγγύηση στην κατασκευή του οπλισμού με την υπογραφή ποιότητας των δύο πρωτοπόρων βιομηχανιών ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. και ΔΟΜΟΠΛΕΞ ΛΤΔ.

Ζητήστε την προσφορά σας σήμερα

3 + 7 =